Uw privacy bij Vedotec

Vedotec respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en verbindt zich er toe uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en te beschermen.

Deze Privacyverklaring informeert u over onze privacy praktijk en de manier waarop uw persoonsgegevens online worden verzameld en hoe deze informatie door ons wordt gebruikt. Deze verklaring is direct beschikbaar op onze homepage en onderaan elke webpagina van de website van Vedotec B.V.

Wij staan voor duurzame relaties en van daaruit houden wij ons aan de ethische regels betreffende onze verantwoordelijkheid. Hierbij verbindt Vedotec B.V. zich ertoe om alle persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en openbaarmakingen strikt te beperken in overeenstemming met lokale en Europese wetgeving. Vedotec B.V. onderschrijft de fundamentele rechten op privacy en gegevensbescherming, alsmede de naleving van nationale en internationale privacywetgeving (AVG/GDPR). Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle websites, domeinen, diensten, toepassingen en producten en werknemers van Vedotec B.V.

Hoe we uw persoonsgegevens verwerken Vedotec B.V. respecteert de privacyrechten en belangen van elk individu en elke werknemer, sollicitant of klant. Wij zullen de volgende principes in acht nemen bij de verwerking van uw persoonsgegevens:

1. Verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt rechtmatig en in redelijkheid.
2. Verzameling van uw persoonsgegevens voor specifieke, legitieme doeleinden en geen verdere verwerking op manieren die onverenigbaar zijn met die doeleinden.
3. Verzameling van uw persoonsgegevens die relevant en niet overbodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en gebruikt. Wij kunnen informatie anoniem verstrekken wanneer dit mogelijk en passend is, afhankelijk van de aard van de gegevens en de risico's die verbonden zijn aan het beoogde gebruik.
4. Uw persoonsgegevens nauwkeurig en, waar nodig, up-to-date houden. We nemen redelijke stappen om gegevens te corrigeren of te verwijderen die onjuist of onvolledig zijn.
5. Uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.
6. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de individuele wettelijke rechten.
7. Passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen nemen om onbevoegde toegang, onwettige verwerking en ongeoorloofd(e) of onbedoeld(e) verlies, vernietiging of schade aan persoonsgegevens te voorkomen.
8. Uw persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende rechtsgrondslag:
 • U heeft ondubbelzinnig uw toestemming gegeven; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een contract sluit; of
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Vedotec B.V. onderworpen is; of
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of in het kader van officiële bevoegdheid die aan de verantwoordelijke of een derde aan wie de gegevens zijn bekendgemaakt is verleend; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van Vedotec B.V. of de derde of de partijen aan wie de gegevens worden bekendgemaakt, behoudens wanneer deze belangen ondergeschikt zijn aan de belangen voor fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene.
9. U heeft altijd het recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, behalve in die gevallen waarin de wetgever anders voorziet. Wij zullen u dan altijd informeren wanneer uw gegevens wel verwijderd kunnen cq mogen worden.

Alle medewerkers van Vedotec B.V. zorgen ervoor dat deze principes worden nageleefd.

Praktische uitvoering

Als u voor het eerst iets bij ons koopt, vragen wij u altijd naar de volgende gegevens: bedrijfsnaam, voornaam, achternaam en leverings- en factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, KvK-nummer en uw bankgegevens. Wij leggen deze gegevens vast in een bestand. Zo hoeft u ze niet bij elke bestelling opnieuw in te typen. En zo kunnen wij ervoor zorgen dat uw bestelling met alle zorgvuldigheid kan worden verwerkt. Via de website leggen we uw IP-adres vast (zie cookies beleid). Voor betalingen via onze website maken wij gebruik van derden. De betalingen gaan geheel buiten onze site om. Data van deze partij wordt door ons niet vastgelegd. Wij krijgen alleen van hen de melding of een betaling succesvol volbracht is. Voor het privacybeleid van deze derde partij verwijzen wij u naar hun eigen privacybeleid.

Heeft u daadwerkelijk iets gekocht in de Vedotec webshop, dan onthouden wij uw e-mailadres, uw wachtwoord en de gegevens over uw bestellingen. U kunt deze gegevens bekijken en wijzigen in mijn gegevens. Uw wachtwoord is persoonlijk. Wij verzoeken u daar vertrouwelijk mee om te gaan en deze alleen voor eigen gebruik te hanteren.

Eerdergenoemde persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om de inhoud van deze website te verbeteren en om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker. Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Als u zich aanmeldt bij Vedotec kunt u aangeven of u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u dit aanvinkt, zult u regelmatig per e-mail op de hoogte worden gehouden van aanbiedingen en speciale acties. Wilt u de nieuwsbrief toch niet meer ontvangen? Klik dan op mijn gegevens. U kunt daar uw gegevens wijzigen. U kunt ook een e-mail sturen naar info@vedotec.nl.

Als u reageert op een actie, vragen wij u in de meeste gevallen om uw bedrijfsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de actie uit te voeren en de respons van de actie te meten.

Vedotec verklaart dat zij uw persoonlijke gegevens niet zal verkopen. Wij geven uw gegevens alleen aan die partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde partijen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, behalve:
 • zoals nodig is om services of producten die u hebt besteld te leveren, zoals (bijvoorbeeld) door ze te verstrekken aan een vervoerder om producten die u heeft besteld te leveren;
 • op andere manieren die in dit privacybeleid zijn beschreven of waarmee u op andere wijze hebt ingestemd;
 • samen met andere informatie op een zodanige wijze dat uw identiteit niet redelijkerwijs kan worden bepaald (bijvoorbeeld statistische compilaties);
 • zoals wettelijk vereist is, bijvoorbeeld in reactie op een dagvaarding of een huiszoekingsbevel;
 • aan externe accountants die overeengekomen zijn om de informatie vertrouwelijk te houden;
 • zoals nodig is om de servicevoorwaarden te handhaven;
 • zoals nodig is om de rechten, veiligheid of eigendom van Vedotec B.V., haar gebruikers of anderen te beschermen; dit kan (bijvoorbeeld) betrekking hebben op het uitwisselen van informatie met andere organisaties voor fraudebescherming en/of risicobeperking.

Cookies

Een cookie is een stukje informatie in de vorm van een zeer klein tekstbestand dat op een harde schijf van een internetgebruiker wordt geplaatst. Een cookie wordt gegenereerd door een webserver, die in principe de computer is die een website beheert. De informatie die de cookie bevat, wordt door de server ingesteld en kan door die server worden gebruikt telkens wanneer de gebruiker de site bezoekt. Een cookie kan worden beschouwd als de identiteitskaart van een internetgebruiker, die een website vertelt wanneer de gebruiker is teruggekeerd. (Bron: www.AboutCookies.org)

Met behulp van cookies kunnen we u bepaalde functies bieden en cookies geven ons informatie over bezoeken aan websites. We kunnen cookies ook gebruiken om de sites gebruikersvriendelijker te maken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u hoeft ze niet te accepteren. U kunt meestal de instellingen in uw browser wijzigen om acceptatie te voorkomen, terwijl u nog steeds gebruik kunt maken van de meeste functies op de sites.

Indien u cookies wilt verwijderen die al op uw computer aanwezig zijn of wilt voorkomen dat cookies in de toekomst geaccepteerd worden, dient u de instructies van uw browserfabrikant te raadplegen door op 'Help' in uw browsermenu te klikken. Meer informatie kan worden verkregen op www.AboutCookies.org.

Cookies van derden voor analytische doeleinden

Om onze bezoekers een betere service te bieden, meten we het aantal paginaweergaven, het aantal bezoeken, de verschillende acties die door bezoekers op onze site zijn uitgevoerd, de geografische locatie van onze bezoekers en het aantal keren dat bezoekers terugkeren naar onze site. Hiervoor gebruiken we Google Analytics.

Google Analytics informatie

Deze website gebruikt ook Google Analytics, een web analytics service die door Google, Inc. ("Google") wordt geleverd. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt verzonden naar Google, die deze informatie opslaat op servers in de Verenigde Staten.

Indien IP-anonimisatie op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres afgekort binnen het gebied van lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het hele IP-adres eerst verzonden naar een Google server in de VS en daar afgekort. De IP-anonimisatie is actief op deze website.

Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en hen andere diensten te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Het IP-adres dat uw browser doorgeeft in het kader van Google Analytics zal niet in verband worden gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar wees u ervan bewust dat u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken wanneer u dit doet. U kunt er ook voor kiezen om in de toekomst niet gevolgd te worden door Google Analytics door de Google Analytics Opt-out Browser-invoegtoepassing te downloaden en te installeren in uw huidige webbrowser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Hoe we uw informatie beschermen

Vedotec B.V. verbindt zich ertoe passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van hun werknemers en klanten te beschermen tegen onbevoegde toegang, accidenteel verlies of schade, onwettige verwerking, en ongeoorloofde vernietiging.

Ons Toegangsbeleid voor Derden bevat de regels met betrekking tot aan de derden te verlenen soorten toegang in overeenstemming met hun behoeften en het te waarborgen beveiligingsniveau. Dit beleid is van toepassing op alle derden die toegang nodig hebben tot systemen, applicaties, netwerkapparatuur en -services en is bedoeld om de risico's van onbevoegde toegang tot Vedotec B.V. informatie systemen te beperken door beperkte toegang tot de specifieke vereisten te waarborgen.

Wij kunnen echter niet de veiligheid van gegevens die u aan ons verstrekt absoluut garanderen en u accepteert de inherente risico's van online correspondentie en aankopen via internet. Alle aankopen die door u worden gedaan via de sites zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden op de sites.

Uw rechten op toegang

Als betrokkene mag u vragen stellen over de aard van uw persoonsgegevens die opgeslagen of verwerkt zijn door Vedotec B.V. U krijgt toegang tot uw persoonsgegevens, ongeacht de locatie van de gegevensverwerking en opslag.

Vedotec B.V. zal eraan meewerken om deze toegang aan u te bieden. Al deze verzoeken om toegang kunnen worden verzonden naar, zie onder aan deze verklaring. U krijgt na maximaal 15 werkdagen antwoord op uw verzoek.

Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken om wijziging van de gegevens.

Ons bedrijf kan de klanteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.
Per mail: info@vedotec.nl
Per telefoon: 088 833 68 00
Per brief: Vedotec B.V., De Vijf Boeken 1k, 2911 BL, Nieuwerkerk a/d IJssel
Aan het laden
Aan het laden